Онлайн Видео курсы по Узбекскому языку от самых опытных учителей нашей страны только в Prep.uz

Ona tili videokursi

Kurs orqali siz Hozirgi o‘zbek adabiy tilining kelib chiqishi, yasalishi, grammatikasi va boshqa nozik qirralari haqida ma’lumotlarga ega bo‘lasiz. Har bir videoga oid testlar bilan bilimlaringizni tekshirib boring.

Содержание курса

Глава 1: Til tarixi. O‘zbek tilining taraqqiyot bosqichlari (БЕСПЛАТНО)
1.1 Dunyo tillari (БЕСПЛАТНО)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.2 Davlat tili haqidagi qonun (БЕСПЛАТНО)
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
1.3 Olimlar o‘zbek tili haqida
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.4 O‘zbek adabiy tilining taraqqiyot bosqichlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.5 O‘zbek tilshunosligi bo‘limlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.6 O‘zbek tilshunoslari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Глава 2: Fonetika (БЕСПЛАТНО)
2.1 Til va nutq
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.2 Nutq tovushlarining uch tomoni
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.3 Tovushlarning birlashtiruvchi va farqlovchi belgilari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.4 Tovush va fonema
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.5 Unlilar (БЕСПЛАТНО)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.6 Undoshlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.7 Bo‘g‘in
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.8 Urg‘u
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 3: Grafika
3.1 Grafika
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.2 Fonetik o‘zgarishlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 4: Orfografiya
4.1 Yozuv tamoyillari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.2 Unlilar imlosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.3 Undoshlar imlosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.4 Asos va qo‘shimchalar imlosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.5 Qo‘shib yozish. Ajratib yozish
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
4.6 Bosh harflar imlosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.7 Chiziqcha bilan yozish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.8 Bo‘g‘in ko‘chirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Глава 5: Punktuatsiya
5.1 Nuqta. Vergul
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
5.2 So‘roq. Undov
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
5.3 Qavs. Ko‘p nuqta. Tire
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
5.4 Qo‘shtirnoq. Ikki nuqta. Nuqtali vergul
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
5.5 Tinish belgilarining qo‘shaloq ishlatilishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 6: Morfemika
6.1 Asos va qo‘shimcha
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
6.2 So‘z yasovchi va shakl yasovchi qo‘shimchalar
 • 0
 • 0
 • 3
 • 2
6.3 So‘z tarkibidagi tartib
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
6.4 Morfemika. Fonetik o‘zgarishlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
6.5 Qo‘shimchalarning omonimligi va sinonimiyasi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
6.6 Qo‘shimchalarning zid ma’noligi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 7: Leksikologiya (БЕСПЛАТНО)
7.1 Leksikologiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
7.3 Vazifadoshlik. Kinoya. Tag ma’no. Efemizm. Tabu
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
7.4 So‘zlarning shakl va ma’no munosabatiga ko‘ra turlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
7.5 Uyadosh so‘zlar. Neologizmlar. Eskirgan so‘zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
7.6 Atamalar. Ibora. Tasviriy ifoda
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
Глава 8: Barqaror birikmalar. Leksikografiya
8.1 Barqaror birikmalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.2 Leksikografiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 9: Grammatika. Morfologiya (БЕСПЛАТНО)
9.1 Grammatika. Morfologiya
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
9.2 Fe’l so'z turkumi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
9.3 Fe’l nisbatlari
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
9.4 Fe’lning vazifaviy shakllari
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
9.5 Fe’lning tuzilishiga ko‘ra turlari
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
9.6 Fe’lning ma’no turlari. Fe’lning munosabat shakllari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
9.7 Fe’l zamonlari
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
9.8 Fe’l mayllari
 • 0
 • 0
 • 3
 • 4
9.9 Shaxs-son shakllari. Fe’lning bo‘lishsizlik shakllari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
9.10 Ot. Otning grammatik shakllari
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
9.11 Otlarning tuzilishiga ko‘ra turlari
 • 0
 • 0
 • 7
 • 7
9.12 Otlarning sintaktik va lug‘aviy shakllari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
9.13 Sifat so‘z turkumi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
9.14 Sifat darajalari. Sifat yasalishi va otlashishi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
9.15 Son so‘z turkumi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
9.16 Olmosh va uning turlari (БЕСПЛАТНО)
 • 0
 • 0
 • 8
 • 7
9.17 Olmoshning tuzilishiga ko‘ra turlari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
9.18 Ravish so‘z turkumi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
9.19 Ko‘makchilar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
9.20 Bog‘lovchilar
 • 0
 • 0
 • 6
 • 7
9.21 Yuklamalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 10: Grammatika. Sintaksis (БЕСПЛАТНО)
10.1 Sintaksis (БЕСПЛАТНО)
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
10.2 Gap bo‘laklari. Ega. Kesim
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
10.3 Ikkinchi darajali bo‘laklar (БЕСПЛАТНО)
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
10.4 Gap bo‘laklari tartibi. Uyushiq bo‘laklar. Ajratilgan bo‘laklar
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
10.5 Kirish soʻz. Kiritma gap. Gap sinonimiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
10.6 Gap sintaksisi. Qo‘shma gap turlari
 • 0
 • 0
 • 5
 • 7
10.7 Murakkab qo‘shma gap. O‘zlashtirma gap
 • 0
 • 0
 • 5
 • 7
Глава 11: Matn
11.1 Insho
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
11.2 Matn
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Глава 12: Uslubiyat
12.1 Nutqiy uslublar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
12.2 Leksik, morfologik va sintaktik vositalarni nutqiy uslubda qo'llash
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
12.3 Qo'shma gaplarda nutqiy uslub
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Глава 13: Nutq madaniyati
13.1 Nutq madaniyati
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5

Результаты отызов

5
Средний рейтинг
Количество отзывов: 57
96%
2%
2%
0%
0%

Отзывы наших учеников