Онлайн курсы по Английскому языку от самых опытных учителей нашей страны только в Prep.uz

Ingliz tili (abituriyentlar uchun)

Ushbu kurs maktab, litsey yoki kollej o‘quvchilariga ingliz tili grammatikasining asosiy qoidalarini tizimli o‘zlashtirishlariga ko‘maklashish va abituriyentlarni ingliz tilidan kirish test sinovlariga tayyorlash uchun mo'ljallangan.

Содержание курса

Глава 1: Hozirgi zamon: Present Continuous va Present Simple (БЕСПЛАТНО)
1.1 Ingliz tilida zamonlar tizimi
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
1.3 Present Simple Tense – Oddiy hozirgi zamon
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
1.4 Present Simple va Present Continuous: asosiy farqlari. Harakat va holat fe'llari
 • 2
 • 1
 • 1
 • 2
Глава 2: O'tgan zamon: Present Perfect va Past Simple
2.1 Present Perfect Tense - Hozirgi tugallangan zamon
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
2.2 Past Simple Tense – Oddiy o'tgan zamon
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
2.3 Present Perfect va Past Simple: asosiy farqlari
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Глава 3: Hozirgi zamon: Present Perfect Continuous. Hozirgi zamon shakllarini farqlash
3.1 Present Perfect Continuous Tense - Hozirgi tugallangan zamon davom shakli
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
3.2 Present Continuous va Present Perfect Continuous: asosiy farqlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
3.3 Present Perfect va Present Perfect Continuous: asosiy farqlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
3.4 Hozirgi zamon shakllari: umumlashtirish
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
Глава 4: O'tgan zamon: Past Simple va Past Continuous
4.1 Past Simple Tense - Oddiy o'tgan zamon. "used to" va "would"
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
4.2 Past Continuous Tense - O'tgan zamon davom fe'li
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
4.3 Past Simple va Past Continuous: asosiy farqlari
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Глава 5: O'tgan zamon: Past Perfect va Past Perfect Continuous. O'tgan zamon shakllarini farqlash
5.1 Past Perfect Tense - O'tgan tugallangan zamon
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
5.2 Past Perfect va Past Simple: asosiy farqlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
5.3 Past Perfect Continuous Tense - O'tgan tugallangan zamon davom shakli
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
5.4 Past Continuous va Past Perfect Continuous: asosiy farqlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
5.5 Past Perfect va Past Perfect Continuous: asosiy farqlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
5.6 O'tgan zamon shakllari: umumlashtirish
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
Глава 6: Kelasi zamon: Future
6.1 Future Simple Tense - Oddiy kelasi zamon va Future Continuous Tense - Kelasi zamon davom fe'li
 • 2
 • 0
 • 0
 • 2
6.2 Fututre Perfect Tense - Tugallangan kelasi zamon va Future Perfect Continuous Tense - Tugallangan kelasi zamon davom shakli
 • 2
 • 0
 • 0
 • 2
6.3 Kelasi zamon ma'nosini beruvchi shakllar
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
6.4 Kelasi zamon shakllari: umumlashtirish
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Глава 7: Majhul nisbat - Passive Voice
7.1 O'timli va o'timsiz fe'llar
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
7.2 Aniq va majhul nisbatlar tushunchasi
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
7.3 Majhul va aniq nisbatlarda zamonlarni farqlash
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
7.4 Orttirma nisbat ma'nosini beruvchi fe'llar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 8: Zamonlar moslashuvi - Sequence of Tenses. O'zlashtirma gap - Indirect Speech
8.1 Zamonlar moslashuvi tushunchasi
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
8.2 Darak gapni o'zlashtirma gapga aylantirish
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
8.3 So'roq gapni o'zlashtirma gapga aylantirish
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
8.4 Buyruq gapni o'zlashtirma gapga aylantirish
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Глава 9: Shart-istak mayli - Subjunctive Mood. "I wish", "If only"
9.1 Shart-istak mayli - Subjunctive Mood
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
9.2 "I wish", "If only"
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Глава 10: Shart ergash gapli qo'shma gaplar - Conditionals
10.1 Real vaziyatni bildiradigan shart ergash gapli qo'shma gaplar - Real Conditionals
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
10.2 Noreal vaziyatni bildiradigan shart ergash gapli qo'shma gaplar - Unreal Conditionals
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
10.3 Shart ergash gapli qo'shma gaplarda ishlatiladigan bog'lovchilar
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Глава 11: Modal fe'llar - Modal Verbs
11.1 Modal fe'llar: Kirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.2 Can/Could
 • 2
 • 0
 • 0
 • 4
11.3 May/Might
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
11.4 Must
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
11.5 Should/Ought to
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
11.6 Need
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
11.7 Would, Shall
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
11.8 Will, Dare
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
11.9 Modal fe'llar: umumlashtirish
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Глава 12: Fe'lning tuslanmaydigan shakllari - Non-Finite Forms of the Verb
12.1 Infinitiv - Infinitive va Gerundiy - Gerund
 • 8
 • 1
 • 1
 • 9
12.2 Sifatdosh - Participle
 • 2
 • 0
 • 1
 • 5
Глава 13: Ot va artikl - Noun and Article
13.1 Otning turlari va shakllari
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
13.2 Noaniq artikl
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
13.3 Aniq artikl
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
13.4 Xulosa
 • 2
 • 1
 • 1
 • 2
Глава 14: Sifat va ravish - Adjective and Adverb
14.1 Sifat va ravish
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
14.2 Qiyosiy va orttirma shakllar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 15: Olmoshlar va miqdor so'zlari
15.1 Kishilik, egalik va o'zlik olmoshlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
15.2 Ko'rsatish olmoshlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
15.3 Gumon va so'roq olmoshlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
15.4 Miqdor so'zlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
15.5 Determinantlar - aniqlovchi so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Глава 16: Predloglar
16.1 Tez-tez qo'llaniladigan predloglar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
16.2 Predlogli boshqaruv. Predlogli fe’llar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Глава 17: Bog'lovchilar va qo'shma gaplar
17.1 Teng bog'lovchilar va bog'lovchi so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
17.2 Ergashtiruvchi bog'lovchilar va bog'lovchi so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
17.3 Aniqlovchi va ot ergash gaplar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Глава 18: Sintaksis
18.1 Ega va kesim moslashuvi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
18.2 Tasdiq so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Глава 19: So'z yasalishi
19.1 Suffiklar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
19.2 Prefikslar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Результаты отызов

5
Средний рейтинг
Количество отзывов: 135
96%
2%
1%
1%
0%

Отзывы наших учеников