Онлайн курсы по Истории Узбекистана от самых опытных учителей нашей страны только в Prep.uz

O'zbekiston tarixi

O'zbekiston tarixining barcha davrlar - qadimgi davrdan to xonliklar davrigacha (6-8-sinflar asosida) bo'lgan voqealar jarayoni bo'yicha qulay tushunishingiz uchun video darslardan iborat

Содержание курса

Глава 1: Eng qadimgi davr (БЕСПЛАТНО)
1.1 Eng qadimgi tuzum (БЕСПЛАТНО)
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
1.2 Eng qadimgi davrlar
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
1.3 Qadimgi O'rta Osiyo
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
1.4 Mil. avv. VI – milodiy III asrlarda O‘rta Osiyo
 • 0
 • 0
 • 3
 • 6
Глава 2: O'rta asrlarda O'rta Osiyo
2.1 Ilk o'rta asrlar
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
2.2 Turk xoqonligi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
2.3 Mahalliy hokimliklarning tashkil topishi va madaniy hayot
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.4 Arab xalifaligi davri
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
2.5 Movarounnahrda mustaqil davlatlarning tashkil topishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
2.6 Xorazm davlati va Chingizxon
 • 0
 • 0
 • 3
 • 4
2.7 Chig'ayot ulusi va etnik jarayonlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
2.8 Madaniyat va adabiyot
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
Глава 3: Amir Temur va Temuriylar
3.1 Amir Temur
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
3.2 Temuriylar davri
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
3.3 Ijtimoiy-iqtisodiy hayot
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.4 Tashqi siyosat
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.5 XIV – XV asrlarda fan va madaniyat
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Глава 4: XV asrdan XIX asr o'rtalarida Movarounnahr va Xurosondagi vaziyat. Buxoro xonligi va amirligi
4.1 Dashti Qipchoqdagi siyosiy vaziyat
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.2 Movarounnahr va Xurosondagi vaziyat
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
4.3 Shayboniylar davlatining o'rnatilishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
4.4 Buxoro xonligi tashkil topishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
4.5 Buxoro xonligida davlat boshqaruvi va markazlashgan davlat
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
4.6 Buxoro xonligida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
4.7 Buxoro amirligi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
4.8 Ashtarxoniylar sulolasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
Глава 5: Xiva va Qo'qon xonliklari
5.1 Xiva xonligining tashkil topishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
5.2 Xiva xonligida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
5.3 Qoraqalpoq xalqi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Глава 6: XIX asr o'rtalarida o'zbek xonliklari
6.1 XIX asr o'rtalarida O'rta Osiyo davlatlarining hududi va aholisi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
6.2 XIX asr o'rtalarida o'zbek xonliklarining ma'muriy boshqaruv tizimi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
6.3 XIX asr o'rtalarida O'rta Osiyo aholisining madaniy hayoti
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 7: Rossiya imperiyasi bosqini va mustamlakachilik...
7.1 Rossiya imperiyasi tomonidan istilochilik harakatlarining boshlanishi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
7.2 Buxoroda harbiy harakatlar va protektoratning o'rnatilishi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
7.3 Xiva va Qo'qon xonliklarining bosib olinishi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
7.4 Turkiston general-gubernatorligining boshqaruv tizimi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
7.5 XIX asrning ikkinchi yarmi -- XX asrning boshlarida Turkistonda...
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 8: XIX asr oxirida Turkistondagi milliy-ozodlik harakatlari. Jadidlar
8.1 Turkistonda milliy-ozodlik harakatlarining boshlanishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.2 Toshkent va Andijondagi qo'zg'olonlar
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
8.3 Milliy-ozodlik harakatlarining ahamiyati
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.4 XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida qoraqalpoqlar
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
8.5 Jadidchilik harakatining vujudga kelishi, uning maqsad va vazifalari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
8.6 Jadidchilik harakati namoyondalari va jadidchilikning madaniy hayotiga...
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
Глава 9: Turkiston va Birinchi jahon urushi. Buxoro amirligi va Xiva xonligi. Madaniy hayot.
9.1 Birinchi Jahon urushining boshlanishi va uning Turkistonga..
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
9.2 Turkistondagi qo'zg'olonlar va ularning oqibatlari va ahami..
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
9.3 Buxoro amirligida davlat tuzumi va amirlikning tugatilishi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
9.4 Xiva xonligining davlat tuzumi va xonlikning tugatilishi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
9.5 Mustamlaka sharoitida Turkistonda madaniy hayot
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
Глава 10: Turkistonda sovet hokimiyatining o'rnatilishi va ular yuritgan siyosat (1917–1939-yillar)
10.1 Turkiston 1917-yil fevral – oktyabr oralig'ida
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.2 Sovet hokimiyatining o'rnatilishi va diktatura
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.3 Turkiston Muxtoriyati va yangi boshqaruv tizimi va iqtisodiyoti
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
10.4 Turkiston ASSRda sovetlarga qarshi harakatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.5 Buxoro amirligi va Xiva xonligining ag'darilishi.
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
10.6 O'rta Osiyoda milliy-hududiy chegaralanish va uning oqibatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.7 O'zbekiston SSRning tashkil topishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.8 O'zbekistonda kollektivlashtirish va industrlashtirish siyosati
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
10.9 O'zbek xotin-qizlarining ozodlikka chiqarish jarayoni
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
10.10 O'zbekistondagi qatag'onlik siyosati
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 11: O'zbekiston II jahon urushi davrida va undan keyingi yillardagi muammolar (1939 – 1959-yillar)
11.1 Ikkinchi Jahon urushining boshlanishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
11.2 O'zbekiston front xizmatida va frontdagi jasorat. Fan va madaniyat
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
11.3 Xalq xo'jaligidagi ahvol
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
11.4 Ziyolilarning qatag'on qilinishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
11.5 O'zbekistonda sanoatning bir tomonlama rivojlanishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 12: O'zbekiston barqaror taraqqiyot davrida va sovet hokimiyatining inqirozi (1959 – 1991-yillar)
12.1 Siyosiy hayotdagi o'zgarishlar va qaramlik
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
12.2 Yoqilg'i va tog'-kon sanoati
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
12.3 Ekologik vaziyatning og'irlashuvi va Orol fojiasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
12.4 Paxta ishi va uning oqibatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
12.5 Qayta qurish siyosati. Farg'ona fojialari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
12.6 O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 13: XX asrning oxiri – XXI asrning boshida O‘zbekiston
13.1 Mustaqillikning e'lon qilinishi va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
13.2 Fuqarolik jamiyatining shakllanishi va rivojlanishi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
13.3 Iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy siyosat
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
13.4 Etnik va konfessiyalararo munosabatlar
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
13.5 Ta’lim tizimi islohotlari va kadrlar tayyorlash
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
13.6 Mustaqillik yillarida ilm-fan va sportning rivojlanishi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
13.7 Ma’naviy va madaniy taraqqiyot
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
13.8 Tashqi siyosat va ikki tomonlama munosabatlar
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
13.9 Ko‘p tomonlama hamkorlik aloqalarining rivojlanishi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2

Результаты отызов

5
Средний рейтинг
Количество отзывов: 85
92%
0%
5%
1%
2%

Отзывы наших учеников