Online video darslar, kurslar va testlar - PREP.UZ

Geografiya

Abituriyentlar uchun to‘liq video darslar

Darslar

Bo‘lim 1: 5-sinf
1.1 Kirish. Geografiya nimani o‘rganadi? Geografik kashfiyotlar va hozirgi zamon geografiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.2 Quyosh, Oy va yulduzlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.3 Yerning shakli va o‘lchamlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.4 Yerning o‘z o‘qi atrofida va Quyosh atrofida aylanishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.5 Azimut va masofani o‘lchash
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.6 Joy balandligi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.7 Masshtab. Amaliy mashg‘ulot
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.8 Geografik xaritalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.9 Geografik koordinatalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.10 Geografik koordinatalar. Amaliy mashg‘ulot
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.11 Yerning ichki tuzilishi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.12 Litosfera. Tog‘ jinslari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.13 Yer po‘stining harakatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.14 Yer yuzi relyefining asosiy shakillari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.15 Gidrosferaning tarkibi. Dunyo okeani.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.16 Daryolar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.17 Ko‘llar va muzliklar. Yer osti suvlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.18 Atmosferaninig tuzilishi, havo harorati va bosimi. Amaliy mashg‘ulot
 • 0
 • 0
 • 2
 • 1
1.19 Shamol.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.20 Havo namligi va yog‘inlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.21 Yerning hayot qobig‘i – biosfera. Tabiat zonalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.22 Atlas 5-sinf
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 2: 6-sinf
2.1 Geografik xaritalar va ularning turlari.Atlaslar va globuslar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.2 Litosfera va Yer relyefi. Materik va okeanlarning paydo bo`lishi va rivojlanishi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.3 Gidrosfera va uning tarkibiy qismlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.4 Dunyo okeani va uning qismlari. Dunyo okeani tubining geologik tuzilishi, relyefi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.5 Tinch okeani. Shimoliy Muz okeani
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
2.6 Atlantika va Hind okeani
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.7 Atmosfera. Yerning iqlim mintaqalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.8 Yer yuzi aholisi va irqlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.9 Afrika materigining geografik o`rni va o`rganilish tarixi. Geologik tuzilishi va foydali qazilmalari. Reylefi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.10 Afrika materigi ichki suvlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.11 Ekvotorial o`rmonlar va savannalar.Turopik cho`llar va subtropiklar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.12 Tabiiy geografik o`lkalari.Materik aholisi va uning tabiatga ta`siri
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.13 Avstraliyaning geografik o`rni, o`rganilish tarixi, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari. Relyefi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.14 Iqlimi, ichki suvlari va tabiat zonalari.Materik aholisi va uning tabiatga ta`siri
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.15 Okeaniya .Okeaniya iqlimi, tabiat zonalari va aholisi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.16 Antarktida. Geografik o'rni, organilish tarixi, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari. Reylefi. Iqlimi va Tabiat komplekslari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.17 Janubiy Amerika. Geografik o‘rni, o‘rganilish tarixi, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari, relyefi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.18 Janubiy Amerikaning tabiat zonalari va balandlik mintaqalari. Tabiiy geografik o‘lkalari. Aholisi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.19 Shimoliy Amerika. Geografik o‘rni, o‘rganilish tarixi, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari. Relyefi. Iqlimi va ichki suvlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.20 Shimoliy Amerikaning tabiat zonalari va balandlik mintaqalari. Tabiiy geografik o‘lkalari va aholisi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.21 Yevrosiyoning geografik o‘rni, o‘rganilishi. Geologik tuzilishi, foydali qazilmalari. Relyefi.
 • 0
 • 0
 • 4
 • 1
2.22 Atlas 6-sinf
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 3: 7-sinf
3.1 O‘rta Osiyo tabiiy geografik o‘lkasi haqida tushuncha
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.2 O‘rta Osiyoning geografik o‘rganilish tarixi. O‘rta Osiyo aholisi va siyosiy xaritasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.3 Geografik xaritalar. Xarita andazalari (proyeksiyalari) haqida tushuncha
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.4 Xaritalarning turlari va ulardan foydalanish. Topografik xaritalar. Topografik xaritalardan foydalanish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.5 Vaqt o‘lchovi, soat mintaqalari. Taqvimlar. O‘rta Osiyoning geologik tuzilishi. Geologik vaqt hisobi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.6 O‘rta Osiyo hududining rivojlanish tarixi, foydali qazilmalari. Yer yuzasi tuzilishining asosiy xususiyatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.7 O‘rta Osiyo iqlimi. Iqlimga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar. Havo massalari. Siklon va antisiklonlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.8 O‘lka iqlimining ta’rifi. Tekislik iqlimi. O‘rta Osiyo tog‘larining iqlimi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.9 O`rta Osiyodagi iqlim tafovutlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.10 O`rta Osiyo suvlari haqida umumiy tushuncha. O`rta Osiyo daryolari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.11 O‘rta Osiyo ko‘llari va suv omborlari. Yerosti suvlari.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.12 Tuproqlar haqida tushuncha. O‘rta Osiyo tuproqlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.13 O‘rta Osiyo o‘simliklari. Cho‘l o‘simliklari. Adir, tog‘ va yaylov o‘simliklari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.14 O‘rta Osiyo hayvonot dunyosi. Tabiat zonalari. O‘rta Osiyoning hududiy tavsifi. O‘rta Osiyoning kichik o‘lkalari va tabiiy rayonlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.15 O‘rta Osiyoning ekologik muammolari va tabiatini muhofaza qilish. O‘zbekistonning geografik o‘rni, chegaralari va maydoni
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.16 Yer yuzasi, geologik tuzilishi va Foydali qazilmalari. Geologik tuzilishi va yer yuzasining taraqqiyoti
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.17 O‘zbekiston iqlimi. Yil fasllari va iqlim resurslari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.18 O‘zbekistonning ichki suvlari va suv boyliklari. Ko‘llari, suv omborlari va yerosti suvlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.19 O‘zbekistonning suv boyliklaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish. O‘zbekiston tuproqlari, o‘simlik va hayvonot dunyosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.20 O‘zbekistonning tabiiy boyliklari va ularni muhofaza qilish. Tabiat komplekslari tavsifi. O‘zbekistonning tabiiy geografik okruglari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.21 Chirchiq-Ohangaron tabiiy geografik okrugi. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.22 Farg‘ona tabiiy geografik okrugi. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.23 Mirzacho‘l tabiiy geografik okrugi. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.24 O‘rta Zarafshon tabiiy geografik okrugi. Iqlimi, ichki suvlari, tuproqlari, o‘simlik qoplami va hayvonot dunyosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.25 Qashqadaryo tabiiy geografik okrugi. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.26 Surxondaryo tabiiy geografik okrugi. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.27 Quyi Zarafshon tabiiy geografik okrugi. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
3.28 Qizilqum tabiiy geografik okrugi. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.29 Quyi Amudaryo tabiiy geografik okrugi. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.30 Ustyurt tabiiy geografik okrugi. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.31 Orol tabiiy geografik okrugi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.32 Atlas 7-sinf
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 4: 8-sinf (BEPUL)
4.1 Kirish. O‘zbekistonning geografik o‘mi. O‘zbekistonning ma'muriy-hududiy tuzilishi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.2 Ijtimoiy-iqtisodiy xaritalar. O‘zbekistonning tabiiy sharoit va tabiiy boyliklari.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
4.3 O‘zbekiston tabiiy sharoiti va tabiiy boyliklarining iqtisodiyotdagi ahamiyati.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.4 O‘zbekiston aholisi. O‘zbekiston aholisining tarkibi. Aholi punktlari.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
4.5 O‘zbekiston milliy iqtisodiyotining tuzilishi. Sanoat —milliy iqtisodiyotning tayanch tarmog‘i
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
4.6 Yoqilg‘i-energetika majmuasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.7 Neft va gaz sanoati. Ko‘mir sanoati.
 • 0
 • 0
 • 2
 • 1
4.8 Elektroenergetika.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.9 Kimyo sanoati. Qora metallurgiya. Rangli metallurgiya.
 • 0
 • 0
 • 3
 • 2
4.10 Mashinasozlik va uning tarmoqlari.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.11 Yog‘ochni qayta ishlash sanoati. Qurilish materiallari sanoati.
 • 0
 • 0
 • 3
 • 2
4.12 Sanoat va ekologik muammolar. Agrosanoat majmuasi. Qishloq xo‘jaligi.
 • 0
 • 0
 • 3
 • 2
4.13 Dehqonchilik. Chorvachilik.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.14 O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligining geografik tiplari Yengil sanoat. Oziq-ovqat sanoati.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
4.15 Sanoatni hududiy tashkil etish hamda joylashtirish shakllari.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.16 O‘zbekiston transportining zamonaviy rivojlanishi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.17 Aholiga xizmat ko'rsatish sohalari. O‘zbekistonda rekreatsiya va turizm.
 • 0
 • 0
 • 2
 • 1
4.18 O‘zbekistonning tashqi iqtisodiy aloqalari.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.19 O'zbekiston iqtisodiyotini hududiy tashkil etish. Toshkent iqtisodiy rayoni.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.20 Toshkent viloyati. Toshkent shahri.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.21 Mirzacho‘l iqtisodiy rayoni. Sirdaryo viloyati. Jizzax viloyati.
 • 0
 • 0
 • 2
 • 1
4.22 Farg‘ona iqtisodiy rayoni. Andijon viloyati.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.23 Farg‘ona viloyati. Namangan viloyati.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.24 Zarafshon iqtisodiy rayoni. Samarqand viloyati.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.25 Navoiy viloyati. Buxoro viloyati.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.26 Janubiy iqtisodiy rayon.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.28 Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.29 Xorazm viloyati. Qoraqalpog‘iston Respublikasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
4.30 Atlas 8-sinf
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 5: 9-sinf
5.1 Jahonning siyosiy xaritasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.2 Jahon mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanganligi bo‘yicha tasnifi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.3 Mamlakatlarning boshqaruv shakli va davlat tuzilishi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.4 Dunyo tabiiy resurslari. Mineral resurslar geografiyasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.5 Zamonaviy ekologik muammolar.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.6 Jahon aholisining soni, o‘sishi va joylashuvi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.7 Jahon aholisining jinsiy, yosh, irqiy tarkibi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.8 Dunyo aholisining etnik va diniy tarkibi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.9 Jahon mamlakatlarining urbanizatsiyasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.10 Jahon xo‘jaligi va xalqaro mehnat taqsimoti.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.11 Jahon iqtisodiyoti markazlari va xalqaro integratsiya jarayonlari.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.12 Fan-texnika inqilobi va ishlab chiqarishning rivojlanishiga innovatsion texnologiyalarning ta'siri.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.13 Jahon dehqonchiligi geografiyasi. Jahon chorvachiligi va baliqchiligi geografiyasi.
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
5.14 Jahon metallurgiya va kimyo sanoati geografiyasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.15 Jahon mashinasozlik va yengil sanoati geografiyasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.16 Jahon dehqonchiligi geografiyasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
5.17 Jahon transporti geografiyasi. Xalqaro iqtisodiy aloqalar.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.18 Yevropaning geografik o‘rni, chegaralari va siyosiy xaritasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.19 Yevropaning tabiiy sharoiti va resurslari, aholisi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.20 Yevropa mamlakatlarining iqtisodiyoti
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.21 Germaniya Federativ Respublikasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.22 Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.23 Fransiya Respublikasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.24 Italiya Respublikasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.25 Rossiya Federatsiyasi. Rossiya Federatsiyasi xo‘jaligi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.26 Osiyo qit'asining geografik o‘rni, chegaralari va siyosiy xaritasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.27 Osiyo mamlakatlari tabiiy resurslari va aholisi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.28 Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanganligi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.29 Qozog‘iston Respublikasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.30 Qirg‘iziston Respublikasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.31 Tukmaniston Respublikasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.32 Tojikiston Respublikasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.33 Turkiya Respublikasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.34 Eron, Afg‘oniston, Pokiston Islom Respublikasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.35 Xitoy Xalq Respublikasi. Xitoy iqtisodiyoti va iqtisodiy rayonlari.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.36 Koreya Respublikasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.37 Yaponiya. Hindiston Respublikasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.38 Fors qo‘ltig‘i Arab davlatlari.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.39 Indoneziya, Malayziya, Singapur davlatlari.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.40 Afrika qit'asining geografik o‘rni, siyosiy xaritasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.41 Afrika mamlakatlari aholisi va iqtisodiyot. Janubiy Afrika Respublikasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
5.42 Nigeriya Federativ Respublikasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.43 Misr Arab Respublikasi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.44 Avstraliya Ittifoqi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.45 Amerikaning siyosiy xaritasi . Amerika Qo‘shma Shtatlari.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
5.46 Amerika Qo‘shma Shtatlari xo‘jaligi va iqtisodiy rayonlari.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.47 Kanada.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.48 Braziliya.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.49 Atlas 9-sinf
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1

Baholar statistikasi

0
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 0
0%
0%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari