Ona tili kursi

Barcha ona tili fani o'qituvchilarini ishsiz qoldiradigan kurs

Nimalarni o‘rganasiz

O‘qituvchilar

O‘quvchidan talablar

 • #Ona tilidan boshlang'ich tushunchaga ega bo'lish
 • #Yaxshi yoki yomon bo'lsa ham internet

Kurs haqida

Bu kurs qolgan kurslardan farq qiladi. Kurs tayyorlashdan shu paytgacha tayyorlangan kurslar o'rganib chiqildi. Foydalanuvchi va o'qituvchilarning fikrlari inobatga olindi. Onlayn ta'limda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar tuzatildi. "Ikkichi" o'quvchi ham ona tilini o'rgana olishi mumkinligini, "beshchi" ham o'ziga kerakli ma'lumotlarni topa olishi mumkinligi isbotlashga harakat qilindi. 

Ona tilini o'rganishda kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlar sodda, xalqchil, kerak bo'lsa, ko'cha tilidagi misollar orqali tushuntirildi. Kirish imtihonlariga ham, milliy sertifikat imtihoniga ham ushbu kurs orqali tayyorlana olasiz.

Onlayn ta'lim haqidagi tanqidiy fikrlar ushbu kursni ko'rgandan keyin mutlaqo o'zgarishiga shubhamiz yo'q.

Darslar doimiy ravishda to'ldirib boriladi.

To‘liq ko‘rish

Darslar

Bo‘lim 1: Ma'no ko'chishi turlari (BEPUL)
1.1 Leksikologiyaga kirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.4 Ma'no ko'chish turlari (3-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.5 Ma'no ko'chish turlari (4-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 2: Nutq sofligiga futur yetkazuvchi omillar
2.1 Nutq sofligiga futur yetkazuvchi omillar (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.2 Nutq sofligiga futur yetkazuvchi omillar (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.3 Nutqning sofligiga futur yetkazuvchi omillar (testlar tahlili)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 3: Frazeologik iboralar. Eskirgan va yangi so'zlar
3.1 Frazeologik iboralar va tasviriy ifodalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
3.2 Frazeologik iboralar va tasviriy ifodalar (Testlar tahlili)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
3.3 Eskirgan va yangi so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 4: Tilning boyish yo'llari
4.1 Tilning boyish yo'llari (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
4.2 Tilning boyish yo'llari (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
4.3 Tilning boyish yo'llari (Testlar tahlili)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
4.4 Atamalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 5: Tovushlar
5.1 Tovushlar tasnifi. Unlilar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
5.2 Tovushlar tasnifi. Undoshlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
5.3 Tovushlar tasnifi. Unli va Undoshlar (Testlar tahlili)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 6: Tovush o'zgarishlari
6.1 Tovush o'zgarishlari. Tovush tushishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
6.2 Tovush o'zgarishlari. Tovush ortishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
6.3 Tovush o'zgarishlari. Tovush almashishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
6.4 Tovush o'zgarishlari (Testlar tahlili)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 7: Bo'g'in va urg'u
7.1 Bo'g'in (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.2 Bo'g'in (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.3 Bo'g'in (Testlar tahlili)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.4 Urg'u
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.5 Urg'u olmas qo'shimchalar (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.6 Urg'u olmas qo'shimchalar (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.7 Urg'u (Testlar tahlili)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 8: So‘zlarning shakl va ma’no munosabatiga ko‘ra turlari
8.1 Shakldoshlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.2 Omonimlarning ko'p ma'noli so'zlardan farqi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.3 Ma'nodoshlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.4 Zid ma'noli so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.5 Paronimlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.6 Uyadoshlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 9: Morfemika. Asos va qo‘shimchalar
9.1 Asos va qo'shimchalarning tartibi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
9.2 Asosdoshlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
9.3 So'z yasalishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
9.4 Asos va qo'shimchalar (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
9.5 Asos va qo'shimchalar (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
9.6 Qo'shimchalarning vazifasiga ko'ra turlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
9.7 Shakl yasovchi qo'shimchalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 10: Morfologiya. Fe'l
10.1 Morfologiya. Fe'l
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.2 Bo'lishli va bo'lishsiz fe'llar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.3 O'timli va o'timsiz fe'llar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.4 Fe'l nisbatlari (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.5 Fe'l nisbatlari (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.6 Harakat nomi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.7 Sifatdosh
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.8 Ravishdosh
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.9 Sof fe'l
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.10 Ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalari (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.11 Ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalari (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.12 Fe'l zamonlari (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.13 Fe'l zamonlari (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.14 Shaxs-son qo'shimchalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.15 Fe'l mayllari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.16 Fe'lning yasalishi Affiksatsiya
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.17 Fe'lning yasalishi Kompozitsiya
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.18 Fe'lga xos terminlar (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.19 Fe'lga xos terminlar (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 11: Ot
11.1 Atoqli otlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.2 Turdosh otlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.3 Otlarning munosabat shakllari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.4 -Lar qo'shimchasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.5 Otlarning tuzilishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.6 Otlarning yasalishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 12: Sifat
12.1 Sifatning ma'no turlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
12.2 Sifat darajalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
12.3 Asliy va nisbiy sifatlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
12.4 Sifatlarning tuzilishi, yasalishi va otlashishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 13: Son
13.1 Son. Miqdor sonlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
13.2 Tartib sonlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
13.3 Hisob so'zlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
13.4 Sonlarning tuzilishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 14: Ravish
14.1 Ravish. Holat ravishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
14.2 Payt ravishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
14.3 O'rin ravishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
14.4 Maqsad-Sabab va Miqdor-Daraja ravishlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
14.5 Ravishlarni farqlash
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
14.6 Ravishlarning tuzilishi va yasalishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 1
100%
0%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari