Yurtimizning eng tajribali o'qituvchilaridan Ona tili bo'yicha onlayn kurslar - faqat Prep.uz

Ona tili kursi

Barcha ona tili fani o'qituvchilarini ishsiz qoldiradigan kurs

Darslar

Bo‘lim 1: Ma'no ko'chishi turlari (BEPUL)
1.1 Leksikologiyaga kirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.4 Ma'no ko'chish turlari (3-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.5 Ma'no ko'chish turlari (4-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 2: So‘zlarning shakl va ma’no munosabatiga ko‘ra turlari
2.1 Shakldoshlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.2 Omonimlarning ko'p ma'noli so'zlardan farqi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.3 Ma'nodoshlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.4 Zid ma'noli so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.5 Paronimlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.6 Uyadoshlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 3: Nutq sofligiga futur yetkazuvchi omillar
3.1 Nutq sofligiga futur yetkazuvchi omillar (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
3.2 Nutq sofligiga futur yetkazuvchi omillar (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
3.3 Nutqning sofligiga futur yetkazuvchi omillar (testlar tahlili)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 4: Frazeologik iboralar. Eskirgan va yangi so'zlar
4.1 Frazeologik iboralar va tasviriy ifodalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
4.2 Frazeologik iboralar va tasviriy ifodalar (Testlar tahlili)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.3 Eskirgan va yangi so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 5: Tilning boyish yo'llari
5.1 Tilning boyish yo'llari (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
5.2 Tilning boyish yo'llari (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
5.3 Tilning boyish yo'llari (Testlar tahlili)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.4 Atamalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 6: Tovushlar (BEPUL)
6.1 Tovushlar tasnifi. Unlilar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
6.3 Tovushlar tasnifi. Unli va Undoshlar (Testlar tahlili)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 7: Tovush o'zgarishlari
7.1 Tovush o'zgarishlari. Tovush tushishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.2 Tovush o'zgarishlari. Tovush ortishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.3 Tovush o'zgarishlari. Tovush almashishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.4 Tovush o'zgarishlari (Testlar tahlili)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 8: Bo'g'in va urg'u
8.1 Bo'g'in (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.2 Bo'g'in (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.3 Bo'g'in (Testlar tahlili)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.4 Urg'u
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.5 Urg'u olmas qo'shimchalar (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.6 Urg'u olmas qo'shimchalar (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.7 Urg'u (Testlar tahlili)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 9: Morfemika. Asos va qo‘shimchalar
9.1 Asos va qo'shimchalar (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
9.2 Asos va qo'shimchalar (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
9.3 Asos va qo'shimchalarning tartibi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
9.4 Qo'shimchalarning vazifasiga ko'ra turlari: So'z yasovchi qo'shimchalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
9.5 Shakl yasovchi qo'shimchalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
9.6 Asosdoshlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
9.7 So'z yasalishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 10: Morfologiya. Fe'l
10.1 Morfologiya. Fe'l
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.2 Bo'lishli va bo'lishsiz shakllar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.3 O'timli va o'timsiz fe'llar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.4 Fe'l nisbatlari (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.5 Fe'l nisbatlari (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.6 Harakat nomi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.7 Sifatdosh
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.8 Ravishdosh
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.9 Sof fe'l
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.10 Ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalari (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.11 Ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalari (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.12 Fe'l zamonlari (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.13 Fe'l zamonlari (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.14 Shaxs-son qo'shimchalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.15 Fe'l mayllari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.16 Fe'lning yasalishi: Affiksatsiya
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.17 Fe'lning yasalishi: Kompozitsiya
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.18 Fe'lga xos terminlar (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.19 Fe'lga xos terminlar (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 11: Ot
11.1 Atoqli otlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.2 Turdosh otlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.3 Otlarning munosabat shakllari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.4 -lar qo'shimchasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.5 Otlarning tuzilishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.6 Otlarning yasalishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 12: Sifat
12.1 Sifatning ma'no turlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
12.2 Sifat darajalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
12.3 Asliy va nisbiy sifatlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
12.4 Sifatlarning tuzilishi, yasalishi va otlashishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 13: Son
13.1 Son. Miqdor sonlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
13.2 Tartib sonlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
13.3 Hisob so'zlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
13.4 Sonlarning tuzilishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 14: Ravish
14.1 Ravish. Holat ravishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
14.2 Payt ravishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
14.3 O'rin ravishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
14.4 Maqsad-sabab va miqdor-daraja ravishlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
14.5 Ravishlarni farqlash
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
14.6 Ravishlarning tuzilishi va yasalishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 15: Olmosh
15.1 Olmosh
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
15.2 Kishilik olmoshlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
15.3 Ko'rsatish olmoshlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
15.4 O'zlik olmoshi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
15.5 So'roq olmoshlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
15.6 Belgilash olmoshlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
15.7 Gumon olmoshlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
15.8 Bo'lishsizlik olmoshlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
15.9 Olmoshlarning tuzilishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 16: Ismlar
16.1 Ismlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
16.2 Kelishiklar (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
16.3 Kelishiklar (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
16.4 Egalik shakllari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
16.5 Bog'lamalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 17: Bog'lovchi, ko'makchi va yuklamalar
17.1 Ko'makchilar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
17.2 Bog'lovchilar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
17.3 Sof va vazifadosh bog'lovchilar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
17.4 Yuklamalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
Bo‘lim 18: Alohida so'z turkumlari
18.1 Undov so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
18.2 Taqlid so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
18.3 Modal so'zlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 19: Sintaksis
19.1 So'zlarning bog'lanishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
19.2 So'z birikmasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
19.3 Gapdagi so'z birikmalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 20: Gap turlari. Bosh bo'laklar
20.1 Gap
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
20.2 Kesim. Kesimning ifodalanishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
20.3 Ot kesim va fe'l kesim
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
20.4 Sodda va murakkab kesimlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
20.5 Ega
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
20.6 Egali va egasiz gaplar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
20.7 Ega va ot kesim orasidagi tire
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 21: Ikkinchi darajali bo'laklar
21.1 Hol
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
21.2 To'ldiruvchi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
21.3 Aniqlovchi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
21.4 Izohlovchi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
21.5 Gap bo'laklari tahlili
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 22: Uyushiq va ajratilgan bo'laklar
22.1 Uyushiq bo'laklar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
22.2 Uyushmagan aniqlovchi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
22.3 Umumlashtiruvchi bo'laklar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
22.4 Ajratilgan bo'laklar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 23: Undalma va kiritma
23.1 Undalma
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
23.2 Kiritma
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 24: Qo'shma gaplar
24.1 Qo'shma gaplar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
24.2 Ergashgan qo'shma gaplar (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
24.3 Ergashgan qo'shma gap (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
24.4 Bog'lovchisiz qo'shma gaplar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
24.5 Ko'chirma gapli qo'shma gaplar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
24.6 O'zlashtirma gaplar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 25: Punktuatsiya (BEPUL)
25.1 Nuqta
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
25.2 So'roq va undov
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
25.3 Vergul
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
25.4 Tire (BEPUL)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
25.5 Ikki nuqta
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
25.6 Qo'shtirnoq
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
25.7 Ko'p nuqta
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
25.8 Qavs. Nuqtali vergul
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Baholar statistikasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 2
100%
0%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari