Ona tili videokursi

Ona tili videokursi

Kurs orqali siz Hozirgi o‘zbek adabiy tilining kelib chiqishi, yasalishi, grammatikasi va boshqa nozik qirralari haqida ma’lumotlarga ega bo‘lasiz. Har bir videoga oid testlar bilan bilimlaringizni tekshirib boring.

Nimalarni o‘rganasiz

O‘qituvchilar

O‘quvchidan talablar

 • #Son, sifat, fe'l haqida boshlang‘ich va umumiy tushunchalarga ega bo‘lish
 • #Qo‘shimchalar haqida umumiy tushunchaga ega bo‘lish
 • #Ega va kesim haqida boshlang‘ich tushunchaga bo‘lishi

Kurs haqida

Berilgan kurs 70 dan ko‘proq mavzularga bo‘lingan bo‘lib, abituriyentlarni kirish test imtihonlariga tayyorlashga, litsey va kollej o‘quvchilariga doimiy darslariga yordam berishga, maktab o‘quvchilarining darslarda ona tilini osonroq o‘zlashtirishlariga ko‘maklashish uchun tayyorlangan.

Videodarslarda testlarda va darsliklarda ko‘p uchraydigan misollar qo‘llanilib tushuntirilgan. 

Kursda tilning kelib chiqishi, til bo‘limlari, imlo qoidalari, shuningdek, o‘zbek tili grammatikasiga oid nozik nuqtalarga ham to‘xtalib o‘tilgan.

Har bir videodarsdan so'ng, mavzuga doir testlar berilgan bo'lib, testlarni ishlash orqali nafaqat mavzuni qay darajada o ‘zlashtirganingizni bilib olishingiz  mumkin, balki mavzuni uzoqroq muddatga eslab qolishingizga ham xizmat qiladi.

To‘liq ko‘rish

Darslar

Bo‘lim 1: Til tarixi. O‘zbek tilining taraqqiyot bosqichlari (BEPUL)
1.1 Dunyo tillari (BEPUL)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.3 Olimlar o‘zbek tili haqida
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.4 O‘zbek adabiy tilining taraqqiyot bosqichlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.5 O‘zbek tilshunosligi bo‘limlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.6 O‘zbek tilshunoslari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 2: Fonetika (BEPUL)
2.1 Til va nutq
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.2 Nutq tovushlarining uch tomoni
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.3 Tovushlarning birlashtiruvchi va farqlovchi belgilari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.4 Tovush va fonema
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.5 Unlilar (BEPUL)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.6 Undoshlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.7 Bo‘g‘in
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.8 Urg‘u
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 3: Grafika
3.1 Grafika
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.2 Fonetik o‘zgarishlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 4: Orfografiya
4.1 Yozuv tamoyillari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.2 Unlilar imlosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.3 Undoshlar imlosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.4 Asos va qo‘shimchalar imlosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.5 Qo‘shib yozish. Ajratib yozish
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
4.6 Bosh harflar imlosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.7 Chiziqcha bilan yozish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.8 Bo‘g‘in ko‘chirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 5: Punktuatsiya
5.1 Nuqta. Vergul
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
5.2 So‘roq. Undov
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
5.3 Qavs. Ko‘p nuqta. Tire
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
5.4 Qo‘shtirnoq. Ikki nuqta. Nuqtali vergul
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
5.5 Tinish belgilarining qo‘shaloq ishlatilishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 6: Morfemika
6.1 Asos va qo‘shimcha
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
6.2 So‘z yasovchi va shakl yasovchi qo‘shimchalar
 • 0
 • 0
 • 3
 • 2
6.3 So‘z tarkibidagi tartib
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
6.4 Morfemika. Fonetik o‘zgarishlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
6.5 Qo‘shimchalarning omonimligi va sinonimiyasi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
6.6 Qo‘shimchalarning zid ma’noligi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 7: Leksikologiya (BEPUL)
7.1 Leksikologiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
7.3 Vazifadoshlik. Kinoya. Tag ma’no. Efemizm. Tabu
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
7.4 So‘zlarning shakl va ma’no munosabatiga ko‘ra turlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
7.5 Uyadosh so‘zlar. Neologizmlar. Eskirgan so‘zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
7.6 Atamalar. Ibora. Tasviriy ifoda
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
Bo‘lim 8: Barqaror birikmalar. Leksikografiya
8.1 Barqaror birikmalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.2 Leksikografiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 9: Grammatika. Morfologiya (BEPUL)
9.1 Grammatika. Morfologiya
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
9.2 Fe’l so'z turkumi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
9.3 Fe’l nisbatlari
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
9.4 Fe’lning vazifaviy shakllari
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
9.5 Fe’lning tuzilishiga ko‘ra turlari
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
9.6 Fe’lning ma’no turlari. Fe’lning munosabat shakllari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
9.7 Fe’l zamonlari
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
9.8 Fe’l mayllari
 • 0
 • 0
 • 3
 • 4
9.9 Shaxs-son shakllari. Fe’lning bo‘lishsizlik shakllari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
9.10 Ot. Otning grammatik shakllari
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
9.11 Otlarning tuzilishiga ko‘ra turlari
 • 0
 • 0
 • 7
 • 7
9.12 Otlarning sintaktik va lug‘aviy shakllari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
9.13 Sifat so‘z turkumi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
9.14 Sifat darajalari. Sifat yasalishi va otlashishi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
9.15 Son so‘z turkumi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
9.17 Olmoshning tuzilishiga ko‘ra turlari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
9.18 Ravish so‘z turkumi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
9.19 Ko‘makchilar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
9.20 Bog‘lovchilar
 • 0
 • 0
 • 6
 • 7
9.21 Yuklamalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 10: Grammatika. Sintaksis (BEPUL)
10.1 Sintaksis (BEPUL)
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
10.2 Gap bo‘laklari. Ega. Kesim
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
10.4 Gap bo‘laklari tartibi. Uyushiq bo‘laklar. Ajratilgan bo‘laklar
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
10.5 Kirish soʻz. Kiritma gap. Gap sinonimiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
10.6 Gap sintaksisi. Qo‘shma gap turlari
 • 0
 • 0
 • 5
 • 7
10.7 Murakkab qo‘shma gap. O‘zlashtirma gap
 • 0
 • 0
 • 5
 • 7
Bo‘lim 11: Matn
11.1 Insho
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
11.2 Matn
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 12: Uslubiyat
12.1 Nutqiy uslublar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
12.2 Leksik, morfologik va sintaktik vositalarni nutqiy uslubda qo'llash
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
12.3 Qo'shma gaplarda nutqiy uslub
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 13: Nutq madaniyati
13.1 Nutq madaniyati
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 57
96%
2%
2%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari