Yurtimizning eng tajribali o'qituvchilaridan Ingliz tili bo'yicha onlayn kurslar - faqat Prep.uz

Ingliz tili (abituriyentlar uchun)

Ushbu kurs maktab, litsey yoki kollej o‘quvchilariga ingliz tili grammatikasining asosiy qoidalarini tizimli o‘zlashtirishlariga ko‘maklashish va abituriyentlarni ingliz tilidan kirish test sinovlariga tayyorlash uchun mo'ljallangan.

Darslar

Bo‘lim 1: Hozirgi zamon: Present Continuous va Present Simple (BEPUL)
1.1 Ingliz tilida zamonlar tizimi
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
1.3 Present Simple Tense – Oddiy hozirgi zamon
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
1.4 Present Simple va Present Continuous: asosiy farqlari. Harakat va holat fe'llari
 • 2
 • 1
 • 1
 • 2
Bo‘lim 2: O'tgan zamon: Present Perfect va Past Simple
2.1 Present Perfect Tense - Hozirgi tugallangan zamon
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
2.2 Past Simple Tense – Oddiy o'tgan zamon
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
2.3 Present Perfect va Past Simple: asosiy farqlari
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Bo‘lim 3: Hozirgi zamon: Present Perfect Continuous. Hozirgi zamon shakllarini farqlash
3.1 Present Perfect Continuous Tense - Hozirgi tugallangan zamon davom shakli
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
3.2 Present Continuous va Present Perfect Continuous: asosiy farqlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
3.3 Present Perfect va Present Perfect Continuous: asosiy farqlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
3.4 Hozirgi zamon shakllari: umumlashtirish
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
Bo‘lim 4: O'tgan zamon: Past Simple va Past Continuous
4.1 Past Simple Tense - Oddiy o'tgan zamon. "used to" va "would"
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
4.2 Past Continuous Tense - O'tgan zamon davom fe'li
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
4.3 Past Simple va Past Continuous: asosiy farqlari
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Bo‘lim 5: O'tgan zamon: Past Perfect va Past Perfect Continuous. O'tgan zamon shakllarini farqlash
5.1 Past Perfect Tense - O'tgan tugallangan zamon
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
5.2 Past Perfect va Past Simple: asosiy farqlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
5.3 Past Perfect Continuous Tense - O'tgan tugallangan zamon davom shakli
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
5.4 Past Continuous va Past Perfect Continuous: asosiy farqlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
5.5 Past Perfect va Past Perfect Continuous: asosiy farqlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
5.6 O'tgan zamon shakllari: umumlashtirish
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
Bo‘lim 6: Kelasi zamon: Future
6.1 Future Simple Tense - Oddiy kelasi zamon va Future Continuous Tense - Kelasi zamon davom fe'li
 • 2
 • 0
 • 0
 • 2
6.2 Fututre Perfect Tense - Tugallangan kelasi zamon va Future Perfect Continuous Tense - Tugallangan kelasi zamon davom shakli
 • 2
 • 0
 • 0
 • 2
6.3 Kelasi zamon ma'nosini beruvchi shakllar
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
6.4 Kelasi zamon shakllari: umumlashtirish
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Bo‘lim 7: Majhul nisbat - Passive Voice
7.1 O'timli va o'timsiz fe'llar
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
7.2 Aniq va majhul nisbatlar tushunchasi
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
7.3 Majhul va aniq nisbatlarda zamonlarni farqlash
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
7.4 Orttirma nisbat ma'nosini beruvchi fe'llar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 8: Zamonlar moslashuvi - Sequence of Tenses. O'zlashtirma gap - Indirect Speech
8.1 Zamonlar moslashuvi tushunchasi
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
8.2 Darak gapni o'zlashtirma gapga aylantirish
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
8.3 So'roq gapni o'zlashtirma gapga aylantirish
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
8.4 Buyruq gapni o'zlashtirma gapga aylantirish
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Bo‘lim 9: Shart-istak mayli - Subjunctive Mood. "I wish", "If only"
9.1 Shart-istak mayli - Subjunctive Mood
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
9.2 "I wish", "If only"
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Bo‘lim 10: Shart ergash gapli qo'shma gaplar - Conditionals
10.1 Real vaziyatni bildiradigan shart ergash gapli qo'shma gaplar - Real Conditionals
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
10.2 Noreal vaziyatni bildiradigan shart ergash gapli qo'shma gaplar - Unreal Conditionals
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
10.3 Shart ergash gapli qo'shma gaplarda ishlatiladigan bog'lovchilar
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Bo‘lim 11: Modal fe'llar - Modal Verbs
11.1 Modal fe'llar: Kirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.2 Can/Could
 • 2
 • 0
 • 0
 • 4
11.3 May/Might
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
11.4 Must
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
11.5 Should/Ought to
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
11.6 Need
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
11.7 Would, Shall
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
11.8 Will, Dare
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
11.9 Modal fe'llar: umumlashtirish
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Bo‘lim 12: Fe'lning tuslanmaydigan shakllari - Non-Finite Forms of the Verb
12.1 Infinitiv - Infinitive va Gerundiy - Gerund
 • 8
 • 1
 • 1
 • 9
12.2 Sifatdosh - Participle
 • 2
 • 0
 • 1
 • 5
Bo‘lim 13: Ot va artikl - Noun and Article
13.1 Otning turlari va shakllari
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
13.2 Noaniq artikl
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
13.3 Aniq artikl
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
13.4 Xulosa
 • 2
 • 1
 • 1
 • 2
Bo‘lim 14: Sifat va ravish - Adjective and Adverb
14.1 Sifat va ravish
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
14.2 Qiyosiy va orttirma shakllar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 15: Olmoshlar va miqdor so'zlari
15.1 Kishilik, egalik va o'zlik olmoshlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
15.2 Ko'rsatish olmoshlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
15.3 Gumon va so'roq olmoshlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
15.4 Miqdor so'zlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
15.5 Determinantlar - aniqlovchi so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 16: Predloglar
16.1 Tez-tez qo'llaniladigan predloglar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
16.2 Predlogli boshqaruv. Predlogli fe’llar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 17: Bog'lovchilar va qo'shma gaplar
17.1 Teng bog'lovchilar va bog'lovchi so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
17.2 Ergashtiruvchi bog'lovchilar va bog'lovchi so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
17.3 Aniqlovchi va ot ergash gaplar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 18: Sintaksis
18.1 Ega va kesim moslashuvi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
18.2 Tasdiq so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 19: So'z yasalishi
19.1 Suffiklar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
19.2 Prefikslar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 135
96%
2%
1%
1%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari