Ingliz tili (abituriyentlar uchun)

Ingliz tili (abituriyentlar uchun)

Ushbu kurs maktab, litsey yoki kollej o‘quvchilariga ingliz tili grammatikasining asosiy qoidalarini tizimli o‘zlashtirishlariga ko‘maklashish va abituriyentlarni ingliz tilidan kirish test sinovlariga tayyorlash uchun mo'ljallangan.

Nimalarni o‘rganasiz

O‘qituvchilar

O‘quvchidan talablar

 • #Ingliz tilida quyi o'rta (Pre-Intermediate yoki CEFR bo'yicha B1) darajada so'z boyligiga ega bo 'lish
 • #Ingliz tilida quyi o'rta (Pre-Intermediate yoki CEFR bo'yicha B1) darajada gaplarni tushunish, tarjima qila olish

Kurs haqida

Ushbu kursning asosiy maqsadi - maktab, litsey yoki kollej o‘quvchilariga ingliz tili grammatikasining asosiy qoidalarini tizimli o‘zlashtirishlariga ko‘maklashish va abituriyentlarni ingliz tilidan kirish test sinovlariga tayyorlash.

Kurs davomida o 'quvchilar quyidagilarni o 'rganadilar:

- ingliz tilida fe'l shakllarini (zamon, nisbat, mayl) farqlash va to'g'ri qo'llash;

- modal fe'llar va ularning sinonimlarini (ekvivalentlarini) farqlash va to'g'ri qo'llash;

- fe'lning tuslanmaydigan shakllarini (infinitiv, gerundiy, sifatdosh) farqlash va to'g'ri qo'llash;

- sifat va ravishlarni, ularning darajalarini farqlash va to'g'ri qo'llash; 

- olmoshlar, miqdor so'zlar va ularning shakllarini farqlash va to'g'ri qo'llash; 

- ot va ularning shakllarini hamda artikllarni farqlash va to'g'ri qo'llash; 

- predloglarni to'g'ri qo'llash; 

- qo'shma gaplarning turlarini va ularda ishlatiladigan bog'lovchilarni farqlash;

- ega va kesimni shaxs va sonda moslashtirish;

- tasdiq so'roq gaplar yasash;

- so'z yasovchi prefiks va suffikslarni farqlash;

- matnlar bilan ishlash.

❗️❗️ KURS HAR HAFTA TO'LDIRIB BORILADI

To‘liq ko‘rish

Darslar

Bo‘lim 1: Hozirgi zamon: Present Continuous va Present Simple zamonlari (BEPUL)
1.1 Ingliz tilida zamonlar tizimi
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
1.3 Present Simple zamoni
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
1.4 Present Continuous va Present Simple zamonlari: farqlari. Harakat va holat fe'llari
 • 2
 • 1
 • 1
 • 2
Bo‘lim 2: O'tgan zamon: Present Perfect va Past Simple zamonlari
2.1 Present Perfect zamoni
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
2.2 Past Simple zamoni
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
2.3 Present Perfect va Past Simple zamonlari: farqlari
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Bo‘lim 3: Hozirgi zamonlar: Present Perfect Continuous zamoni
3.1 Present Perfect Continuous zamoni
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
3.2 Present Continuous va Present Perfect Continuous zamonlari: farqlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
3.3 Present Perfect va Present Perfect Continuous zamonlari: farqlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
3.4 Hozirgi zamonlar: umumlashtirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 4: Past Simple va Past Continuous zamonlari
4.1 Past Simple, used to, would farqlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
4.2 Past Countinuous
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
4.3 Past Simple va Past Continuous farqlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 5: Past Perfect va Past Perfect Continuous zamonlari
5.1 Past Perfect
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
5.2 Past Perfect va Past Simple - farqlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
5.3 Past Perfect Continuous
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
5.4 Past Continuous va Past Perfect Continuous - farqlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
5.5 Past Perfect va Past Perfect Continuous
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
5.6 O'tgan zamonlar - umumlashtirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 6: Future zamonlari
6.1 Future Simple va Future Continuous
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
6.2 Future Perfect va Future Perfect Continuous
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
6.3 Kelasi zamon ma'mosini beruvchi shakllar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
6.4 Kelasi zamonlar - umumlashtirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 7: Passive voice (Majhul nisbat)
7.1 O'timli va o'timsiz fe'llar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.2 Aniq va majhul nisbatlar tushunchasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.3 Majhul va aniq nisbatlarda zamonlarni farqlash
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.4 Orttirma nisbat ma'nosini beruvchi fe'llar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 8: Zamonlar moslashuvi. O'zlashtirma gap
8.1 Zamonlar moslashuvi tushunchasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.2 Darak gapni o'zlashtirma gapga aylantirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
8.3 So'roq gapni o'zlashtirma gapga aylantirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.4 Buyruq gapni o'zlashtirma gapga aylantirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 9: Shart - istak mayli
9.1 Subjunctive mood
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
9.2 I wish, If only
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 10: Shart ergash gapli qo'shma gaplar
10.1 Real conditions
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
10.2 Unreal conditions
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.3 Shart ergash gapli qo'shma gaplarda ishlatiladigan bog'lovchilar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 11: Modal fe'llar
11.1 Modal fe'llar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.2 Can/Could
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
11.3 May/Might
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.4 Must
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
11.5 Should/Ought to
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.6 Need
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.7 Would/Shall
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.8 Will/Dare
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
11.9 Xulosa
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 12: Fe'lning tuslanmaydigan shakllari
12.1 Infinitiv va Gerundiy
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9
12.2 Sifatdosh
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
Bo‘lim 13: Ot va artikl
13.1 Otning turlari va shakllari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
13.2 Noaniq artikl
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
13.3 Aniq artikl
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
13.4 Xulosa
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 14: Sifat va ravish
14.1 Sifat va ravish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
14.2 Qiyosiy va orttirma shakllar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 15: Olmoshlar va miqdor so'zlari
15.1 Kishilik, egalik va o'zlik olmoshlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
15.2 Ko'rsatish olmoshlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
15.3 Gumon va so'roq olmoshlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
15.4 Miqdor so'zlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
15.5 Determinantlar - aniqlovchi so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 16: Predloglar
16.1 Tez-tez qo'llaniladigan predloglar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
16.2 Predlogli boshqaruv. Predlogli fe’llar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 17: Bog'lovchilar va qo'shma gaplar
17.1 Teng bog'lovchilar va bog'lovchi so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
17.2 Ergashtiruvchi bog'lovchilar va bog'lovchi so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
17.3 Aniqlovchi va ot ergash gaplar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 18: Sintaksis
18.1 Ega va kesim moslashuvi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
18.2 Tasdiq so'zlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 19: So'z yasalishi
19.1 Suffiklar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
19.2 Prefikslar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 111
98%
1%
1%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari